Пресмятане на миграцията

 

За база ще служи стойността на миграцията в мг/см² от Сертификата на Нотифициран институт отностно пластезол.

Приемаме я съответно за /А/

Сертификатът е неразделна част от сертификата за качество на Гудекс АД, който при дружава доставката на капачки. За да определим миграцията ни трябват и стойностите за площта, която влиза в контакт с продукта на съответна капачка. Стойностите за капачките на Гудекс са следните:

ТО 38 -2,2см²

ТО 43 -2,2см²

ТО 53 -2,5см²

ТО 58 -3см²

ТО 63 -4 см²

ТО 66 -4,5см²

ТО 70 -5,5см²

ТО 82 -5,5см²

ТО 89 -6,5см²

ТО 100 -8,4см²

И приемаме тази площ за /В/

От тук може да се пресметне миграцията на опаковката.

Сътветно Миграцията (Х) на опаковка е Х = A x B

Така получената стойност е глобалната миграция за опаковка!!!

По изисквания за норма се определя миграция в килограм продукт!!!

От тук следва да се определи коефициент за привеждане на миграция за килограм

Коефициентът се определя по формулата - /К/=1000гр /Угр, където У гр. е грамажа на продукта в опаковката. Когато е по-голям от 1000 гр, стойноста на коефициента ще е по-малка от 1и би довело до намаляване но миграцията за кг. продукти. Съответно когато е по-малка от 1000 гр, ще е поголяма от 1 и води до увеличение на миграцията за кг.

Всички стойности за миграция на пластезол в мазен продукт по-голям и от 60 мг/кг са недопустими. Затова мероприятията водещи до подобряване на миграцията са следните:

1. Увеличаване на обема на буркана

2. Поръчка на капачки с пластизол притежаващ по добри показатели.

Пример:

Стойност /А/ 1см²=3,76 мг/см²

Работа с капачка /В/ ТО63 -4 см²

Х=АхВ = 3,76х 4=15,04мг за опаковка

Ако опаковката е 270 гр се определя коефициента- /К/

К= 1000 гр/270 гр=3,70

глобалната миграция за килограм се определя чрез формулата

М Глоб= КхХ =15,04х3,70=55,7 мг/кг